Niematerialne dziedzictwo kulturowe zespołów regionalnych Podhala, Spisza i Orawy

Strona główna

Podhalański Serwis Informacyjny Watra od czternastu lat z zaangażowaniem działa w sferze popularyzacji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Podhala, jak również jest portalem informacyjnym traktującym szeroko o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych regionu. Poza podstawową działalnością informacyjną, Podhalański Serwis Informacyjny Watra zrealizował projekty w zakresie publikacji produkcji filmowych, które zyskały duży oddźwięk i aprobatę w społeczności Podhalan, wśród nich znalazły się: Podhalańskie Instrumenty Pasterskie zrealizowany w roku 2009; Muzyka Skalnego Podhala w 2010; Taniec górali podhalańskich w 2011; Śpiew Górali Podhalańskich w 2012; Ginące zawody i rzemiosło na Podhalu zatrzymane w kadrze w 2012.

W 2015 roku Podhalański Serwis Informacyjny Watra zrealizował nowy projekt pt. Niematerialne dziedzictwo kulturowe zespołów regionalnych Podhala, Spisza i Orawy. To projekt realizujący dokumentację audiowizualną dorobku artystycznego zespołów regionalnych. W ramach projektu nagrano i opublikowano na stronie internetowej projektu programy sceniczne zawierające obrzędy, zwyczaje, muzykę, taniec, śpiew, stroje ludowe oraz gwarę. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja żywego dziedzictwa, tradycji i folklore w szeroko pojmowanym regionie etnograficznym Podhala. Priorytetem jest również wspieranie i rozwój ruchu regionalnego oraz jak najszersze udostępnianie efektów projektu, który obejmuje środowisko dorosłych grup podtrzymujących tradycję. Powstał rejestr zespołów, wydany został zbiór płyt DVD. Zarówno rejestr, jak i zarejestrowane programy artystyczne, są udostępniane na stronie internetowej Podhalańskiego Serwisu Informacyjnego WATRA. Wykorzystanie nowoczesnych technik wizualnych oraz dokumentacyjny, edukacyjny i popularyzatorski charakter projektu ma przyczynić się wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do budowania zasobów wiedzy na poziomie lokalnym i krajowym.

W projekcie wzięły udział następujące zespoły:

Zarejestrowano dwanaście wartościowych programów artystycznych opartych na zwyczajach, obrzędowości dorocznej, obrzędowości rodzinnej, muzyce, tańcu, śpiewie, gwarze, tradycyjnych ubiorach. Rejestracji dokonano w okresie od kwietnia do września 2015 roku, programy były nagrywane zarówno w plenerze jak i w salach regionalnych na Podhalu. Jeden program został zaprezentowany w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Programy zaprezentowane w projekcie:

Projekt zakłada dystrybucję zbioru do ogólnopolskich instytucji kultury, ośrodków badawczych i naukowych, bibliotek upoważnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych, archiwów. Zbiór materiału audiowizualnego może służyć badaczom folkloru, etnografom, antropologom kultury i muzykologom do badań i analizy zmian zachodzących w kulturze, również w celach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz instruktorów.

Partnerzy projektu:

 • Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
 • Związek Podhalan Zarząd Główny
 • Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
 • Powiat Tatrzański
 • Powiat Nowotarski

Patronat medialny:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja:

Podhalański Serwis Informacyjny WATRA Maciej Stasiński
Koordynator projektu: Agnieszka Gąsienica-Giewont


Immaterial cultural heritage of regional folk groups of Podhale, Spisz and Orawa

For the past fourteen years Podhalański Serwis Informacyjny WATRA (Podhale Information Service WATRA) has worked with a commitment in the sphere of popularization and dissemination of cultural heritage of Podhale, as well as being an information portal which deals extensively about cultural events, sports and social affairs of the region. In addition to core information, Podhalański Serwis Informacyjny WATRA (Podhale Information Service WATRA) completed projects for the publication of film productions that have made a big impact and gained approval of the Podhale community, among them were: Podhalańskie Instrumenty Pasterskie (Pastoral Instruments of Podhale) produced in 2009; Muzyka Skalnego Podhala (Music of Podhale) in 2010; Taniec górali podhalańskich (Dances of the Podhale Highlanders) in 2011; Śpiew Górali Podhalańskich (Singing of the Podhale Highlanders) in 2012; Ginące zawody i rzemiosło na Podhalu zatrzymane w kadrze (Endangered professions and crafts in Podhale, retained in the frame) in 2012.

In 2015 Podhalański Serwis Informacyjny WATRA (Podhale Information Service WATRA) completed a new project entitled: Immaterial cultural heritage of regional folk groups of Podhale, Spisz and Orawa. This project implements the audiovisual documentation of artistic achievements of these regional folk groups. The project was recorded and published on the project website with stage programs containing rituals, customs, music, dance, singing, costumes and dialect. The aim of the project is to preserve and popularize the living heritage, traditions and folklore in the broadly understood ethnographic region of Podhale. The priority is also to promote and develop regional movement and the widest possible sharing of the effects of the project, which includes environmental adult groups supporting tradition. A record of the folk groups was created and a set of DVD's was issued. Both a register and the registered art programs are available on the website Podhalański Serwis Informacyjny WATRA (Podhale Information Service WATRA). The use of modern techniques of visual and documentary, educational and popularizing nature of the project is to contribute to the exchange of knowledge and experience, and to build resources of knowledge at local and national level.

The following folk groups took part in the project:

Twelve valuable artistic programs based on customs, annual rituals, family rituals, music, dance, singing, dialect and traditional costumes were recorded. Registration was made in the period from April to September 2015, the programs were recorded both outdoors and in the regional halls of Podhale. One program was presented in the Orawa Ethnographic Park in Zubrzyca Górna.

The programs presented in the project:

The project involves the distribution set for national cultural institutions, research centers and academic libraries authorized to receive legal libraries deposits, archives. Collection of audiovisual material can serve researchers of folklore, ethnographers, cultural anthropologists and musicologists to study and analyze changes in culture and also for educational purposes for children, youth and instructors.

Project partners:

 • Bukowina Cultural Center in Bukowina Tatrzańska
 • Malopolska Cultural Center „Sokół” in Nowy Sącz
 • Polish Highlanders Alliance Main Board
 • The Tatra Museum in Zakopane
 • Tatra County
 • Nowy Targ County

Media patronage:

Co-financing: MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE

Production:

Podhalański Serwis Informacyjny WATRA (Podhale Information Service WATRA) Maciej Stasiński
Project coordinator: Agnieszka Gąsienica-Giewont